Strona główna/Formy pomocy/Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Cennik usług:

  • Usługi podstawowe - 23,50 zł/ za godzinę
  • Usługi pielęgnacyjne - 35,00 zł/ za godzinę
  • Usługi specjalistyczne (w tym rehabilitacja) - 45,00 zł/ za godzinę
  • Usługi specjalistyczne dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - 36,00 zł/ za godzinę
  • Usługi specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym autyzm) - 55,00 zł/ za godzinę

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (podstawowe i pielęgnacyjne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym rehabilitacja), jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, określa Uchwała Nr 344/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie

 Od 2 stycznia 2020r. realizatorem usług jest Polski Czerwony Krzyż, Katowice ul. PCK 8

do góry