Strona główna/Formy pomocy/Kierowanie do domów pomocy społecznej

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku; lub zgłoszenia u pracowników socjalnych w punktach terenowych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się; lub korespondencyjnie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się:

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
 3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
 4. oświadczenie o stanie majątkowym,
 5. opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 6. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego (m.in. wyniki badań lekarskich, kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana,
 4. inne osoby spokrewnione lub nie.

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 (z liczbą miejsc 150) zapewnia całodobowe usługi mieszkańcom miasta - osobom w podeszłym wieku, lub/i przewlekle somatycznie chorym. Do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku są kierowani mieszkańcy Miasta Rybnika. Każdy dom pomocy społecznej ogłasza swój miesięczny koszt utrzymania na dany rok w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

 • Od 1 kwietnia 2023 roku miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej wynosi: 5 452,03 zł”,
 • Podstawa prawna działania: Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 • Obowiązujące kryteria przyznawania pomocy: 776,00 zł (gospodarstwo samodzielne jednoosobowe), 600,00 zł (na osobę w rodzinie).

Wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, otrzymując zezwolenie na prowadzenie działalności - Nr Decyzji PS/II/9013/19/07 z dnia 14 kwietnia 2008r.


Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, funkcjonuje już od 1991r, realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle somatycznie chorym, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.


Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, jego działalności statutowej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.mdps.rybnik.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach znajduje się wykaz placówek zapewniających całodobowa opiekę.

Osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Dąbku. Ośrodek jest regionalnym Domem Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym okresowego pobytu - przyjmuje chorych na SM z całego kraju. Dokumentację tak jak do innych domów pomocy społecznej składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Usług.

OPS - Dział Usług wydaje decyzje kierujące dla:

 • osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną,

które chcą skorzystać z pomocy w formie pobytu czasowego lub terapii dziennej w ośrodkach wsparcia, takich jak:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku, ul. Andersa 6
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Oligos” w Rybniku, ul. Karłowicza 48

Dokumentację potrzebną do wydania skierowania do wyżej wymienionych placówek (tj. m.in. rodzinny wywiad środowiskowy wraz z wymaganymi załącznikami) tak jak w przypadku ubiegania się o inny rodzaj pomocy sporządza pracownik socjalny.
Korzystanie z usług Środowiskowych Domów Samopomocy jest nieodpłatne.

W Dziale Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w godzinach od 8.00 do 14.00 można uzyskać informacje:

 • dot. kierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Rybnika: pod numerem telefonu: 32 4221 111 wew. 311 lub 32 4399 311,
 • dot. funkcjonowania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, kierowania i odpłatności za pobyt w MDPS oraz kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy: pod numerem telefonu: 32 4221 111 wew. 310 lub 32 4399 310.
do góry