Strona główna/Formy pomocy/Kierowanie do domów pomocy społecznej

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507)
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku; lub zgłoszenia u pracowników socjalnych w punktach terenowych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się; lub korespondencyjnie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  ul. Żużlowa 25 44-200 Rybnik
  albo też przez Internet na adres e-mailowy
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się:

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
 3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
 4. oświadczenie o stanie majątkowym,
 5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z załączonymi wynikami badań : OB., badania moczu, HBS, HCV, RTG klatki piersiowej,
 7. opinia dotyczaca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 8. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka - nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana,
 4. inne osoby spokrewnione lub nie.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 zapewnia całodobowe usługi mieszkańcom miasta - osobom w podeszłym wieku, lub/i przewlekle somatycznie chorym, o liczbie miejsc 150.

Do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku są kierowani mieszkańcy Miasta Rybnika. Każdy dom pomocy społecznej ogłasza swój miesięczny koszt utrzymania na dany rok w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

 • Od 1 kwietnia 2018 roku miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej wynosi: 3.485,45 zł
 • Podstawa prawna działania: Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 1769 z późn. zm.)
 • Obowiązujące kryteria przyznawania pomocy: 634,00 zł (gospodarstwo samodzielne jednoosobowe), 514,00 zł (na osobę w rodzinie)
Wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, otrzymując zezwolenie na prowadzenie działalności - Nr Decyzji PS/II/9013/19/07 z dnia 14 kwietnia 2008r.

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, funkcjonuje już od 1991r, realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i przewlekle somatycznie chorym, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie usług bytowych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców Domu. Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, jego działalności statutowej możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.rybnik.pl/mdps/

Informujemy, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach znajduje się wykaz placówek zapewniających całodobowa opiekę:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Dąbku. Ośrodek jest regionalnym Domem Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym okresowego pobytu - przyjmuje chorych na SM z całego kraju. Dokumentację tak jak do innych domów pomocy społecznej składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Usług.

OPS - Dział Usług wydaje decyzje kierujące dla:

 • osób chorych psychicznie
 • osób z upośledzeniem umysłowym,

które chcą skorzystać z pomocy w formie pobytu czasowego lub terapii dziennej w ośrodkach wsparcia, takich jak:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku, ul. Andersa 6
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku, ul. Karłowicza 48.

Dokumentację potrzebną do wydania skierowania do wyżej wymienionych placówek (tj. m.in. wywiad rodzinny wraz z wymaganymi załącznikami) tak jak w przypadku ubiegania się o inny rodzaj pomocy sporządza pracownik socjalny.


Klienci ponoszą odpłatność miesięczną (art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) za usługi świadczone w tych ośrodkach wsparcia w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarujacej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiadającego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

Bliższych informacji dotyczących funkcjonowania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, kwestii skierowań, czy odpłatności można uzyskać telefonicznie w Dziale Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku - w godzinach od 8.00 do 14.00
Nr telefonu: 32 4221 111 wew. 311 lub 32 4399 311

Informację przygotowała Grażyna Łytkowska

do góry