Strona główna/Formy pomocy/Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Informacje ogólne

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

44-200 Rybnik ul. Raciborska 20

Tel. 32 42-37-195; 32 42-37-188

e-mail:

Kierownik Sekcji - Aleksandra Piontek

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać osobiście w siedzibie Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Raciborskiej 20

 • w poniedziałki, środy i czwartki  w godz. od 7:30 do 14:30;
 • wtorki w godz. od 11:00 do 16:00;
 • piątki w godz. od 7:30 do 13:30.

Pracownicy również udzielają dodatkowych informacji pod nr telefonu: 32 4237 195 oraz 32 4237 188

Kierowana drogą elektroniczną na adres: korespondencja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowego, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 • opis sprawy, której dotyczy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 2023 poz. 1335).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Komu przysługuje dodatek
 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Kryteria dochodowe

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym - 40% tj. 2862,19 zł
 2. wieloosobowym - 30% tj. 2146,64 zł

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się po niżej kwoty 35,78 zł.
(tj 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji)

Kryteria dot. powierzchni lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
 • 2 osób 40m2+30%=52,0m2
 • 3 osób 45m2+30%=58,5m2
 • 4 osób 55m2+30%=71.5m2
 • 5 osób 65m2+30%=84.5m2
 • 6 osób 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej
 7. jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty
 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 2. deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika
 3. wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 4. załącznik nr 1. do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 5. załącznik nr. 2 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 6. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 7. w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu
 8. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór do pobrania),
  • zaświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
  • oświadczenia o dobrowolnych alimentach na dzieci,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
  Termin i sposób załatwienia
 • Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe
pdf 2021-06-30 Wniosek o dodatek mieszkaniowy wzór 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3419
Wniosek o dodatek mieszkaniowy wzór 2021 r. 560.13KB zobacz
pdf 2021-06-30 Deklaracja o wysokości dochodów 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3237
Deklaracja o wysokości dochodów 2021 r. 197.56KB zobacz
pdf 2022-05-17 Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2795
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 413.08KB zobacz
pdf 2023-05-18 Załącznik nr 2 - zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2981
Załącznik nr 2 - zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej 472.87KB zobacz
pdf 2022-08-18 Zaświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2488
Zaświadczenie o dochodach 200.32KB zobacz
do góry