Strona główna/Formy pomocy/Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Informacje ogólne

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 61/5

Tel. 32 42-37-195; 32 42-37-188

e-mail:

Kierownik Sekcji - Aleksandra Piontek

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać osobiście w siedzibie Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 61/5

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 14:00;
 • wtorki w godz. od 9:00 do 16:00;

Pracownicy również udzielają dodatkowych informacji pod nr telefonu: 32 4237 195 oraz 32 4237 188

Kierowana drogą elektroniczną na adres: korespondencja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowego, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 • opis sprawy, której dotyczy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U Nr 156 poz.1817),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589)
 • Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
  COVID-19.(Dz.U.2020 poz.1086)
Komu przysługuje dodatek
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Kryteria dochodowe

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać (od 01.03.2021 r. uległa zmianie wysokość najniższej emerytury):

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie to jest kwoty 1563,60 zł
 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną to jest kwoty 2189,04 zł
 • Wysokość najniższej emerytury wynosi 1250,88 zł
Kryteria dot. powierzchni lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
 • 2 osób 40m2+30%=52,0m2
 • 3 osób 45m2+30%=58,5m2
 • 4 osób 55m2+30%=71.5m2
 • 5 osób 65m2+30%=84.5m2
 • 6 osób 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172).

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172). Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w zczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

Wymagane dokumenty
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika
 • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu
 • zaświadczenie

UWAGA: Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć aktualną fakturę/rachunek za energię elektryczną.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przyznanie dodatku z mocą wsteczną
 • Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
 • Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
 • Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Klauzula informacyjna
pdf 2020-01-10 Klauzula informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1190
Klauzula informacyjna 381,29KB zobacz
Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe
pdf 2020-01-10 Zaświadczenie o dochodach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1775
Zaświadczenie o dochodach. 336,52KB zobacz
pdf 2020-01-10 Deklaracja o wysokości dochodów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1287
Deklaracja o wysokości dochodów. 139,26KB zobacz
pdf 2020-02-05 Wniosek o dodatek mieszkaniowy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1284
Wniosek o dodatek mieszkaniowy. 311,6KB zobacz
pdf 2020-02-05 Zaświadczenie i deklaracja.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1225
Zaświadczenie i deklaracja. 153,7KB zobacz
pdf 2021-02-01 Klauzula informacyjna z mocą wsteczną - 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Klauzula informacyjna z mocą wsteczną - 2021 r. 289,11KB zobacz
do góry