Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Sowik-Złotoś, ops@opsrybnik.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Żużlowa 25

Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zlokalizowanego przy ul. Żużlowej 25 znajduje się z boku budynku od strony zachodniej (koniec budynku bliższy ulicy Gliwickiej) i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Przy pomocy kontrastowego koloru wyróżniony jest początek i koniec biegu pochylni oraz wejście na schody. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Framugi drzwi do pomieszczeń pomalowane są w kolorze kontrastowym do koloru ściany. Pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza, jednak wjazd na wózku inwalidzkim możliwy jest tylko do biura Działu Dofinansowań ze Środków PFRON - pokój nr 4. W tym pomieszczeniu - w przypadku osoby na wózku - może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na parterze znajduje się również toaleta odpowiednio oznaczona, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku zainstalowano dźwiękowo-wizualny system powiadamiania alarmowego.

Na parkingu wzdłuż ulicy Żużlowej - przed budynkiem w pobliżu wejścia głównego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku - znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku. Dodatkowo na drugim końcu parkingu - w pobliżu wejścia głównego do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, znajdującego się w tym samym budynku od strony wschodniej - znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (dojazd do wejścia głównego do Ośrodka - również po chodniku).

Do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej - we wszystkich lokalizacjach - istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice

 • 44-253 Rybnik - Boguszowice
 • ul. Patriotów 14

Wejście do budynku - z poziomu terenu, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie  pomieszczenia na jednym poziomie. W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny

 • 44-217 Rybnik - Nowiny
 • ul. Floriańska 26

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście do budynku z poziomu terenu znajduje się od strony ul. Floriańskiej, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają także z wejścia do budynku od strony ulicy Wierzbowej.
Toaleta nie jest dostosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce i Zespół Asysty Rodzinnej

 • 44-270 Rybnik - Niedobczyce
 • ul. Barbary 22

Ze względu na fakt, że pomieszczenia Ośrodka znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować do wejścia do biblioteki (ten sam budynek, wejście od strony parku). Na drzwiach wejściowych do biblioteki
znajduje się przycisk, którym można przywołać pracownika Ośrodka. W wyznaczonym pomieszczeniu biblioteki może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Punkt Terenowy nr 3 oraz Zespół Asysty Rodzinnej.

Toalety nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają z wejścia do budynku od strony ulicy Barbary (wejście po schodach), pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na I piętrze (Punkt Terenowy Nr 3) i na II piętrze (Zespół Asysty Rodzinnej).

Toalety w tej części budynku również nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec i Zespół ds. Bezdomności - II piętro

 • 44-200 Rybnik
 • ul. J.F. Białych 7

Wjazd na wózku inwalidzkim do budynku jest możliwy z tyłu budynku (dostęp od ulicy Mickiewicza), następnie należy się skierować do portierni i zwrócić do portiera, który powiadomi pracownika Punktu Terenowego Nr 4 lub Zespołu ds. Bezdomności.
Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają z wejścia do budynku od strony ulicy J.F. Białych (wejście po schodach), pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na II piętrze.

Toalety nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem (wzdłuż ulicy J.F. Białych) znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum

 • 44-200 Rybnik - Centrum
 • ul. Kościuszki 59

Wejście do budynku - z poziomu terenu - znajduje się od strony ul. Kościuszki, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Toaleta nie jest dostosowana na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Kościuszki 61/5

Wejście do budynku - z poziomu terenu - znajduje się od strony ul. Kościuszki, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. W budynku znajduje się toaleta, z której może
skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Raciborska 20

Budynek posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim (z tyłu budynku). Wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie - na parterze
budynku.

W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół ds. Przemocy i Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej

 • 44-217 Rybnik
 • ul. Zebrzydowicka 30

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejścia do budynku znajdują się od strony ulicy Zebrzydowickiej. Podjazd wózkiem do tych wejść jest możliwy od tyłu budynku - od strony ulicy Marokanów, chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku po stronie zachodniej -
bliższej ulicy Zielonej. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają także z wejścia do budynku od strony ulicy Marokanów. Wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie.

W pomieszczeniach Zespołu ds. Przemocy znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

Od strony ulicy Marokanów znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osóbniepełnosprawnych.

do góry