Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2020-01-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 3. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 4. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie zaktualizowanej samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kluger -
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Żużlowa 25

Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zlokalizowanego przy ul. Żużlowej 25 znajduje się z boku budynku od strony zachodniej (koniec budynku bliższy ulicy Gliwickiej) i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Przy pomocy kontrastowego koloru wyróżniony jest początek i koniec biegu pochylni oraz wejście na schody. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Framugi drzwi do pomieszczeń pomalowane są w kolorze kontrastowym do koloru ściany. Pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza, jednak wjazd na wózku inwalidzkim możliwy jest tylko do biura Działu Dofinansowań ze Środków PFRON - pokój nr 4. W tym pomieszczeniu - w przypadku osoby na wózku - może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na parterze znajduje się również toaleta odpowiednio oznaczona, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku zainstalowano dźwiękowo-wizualny system powiadamiania alarmowego.

Na parkingu wzdłuż ulicy Żużlowej - przed budynkiem w pobliżu wejścia głównego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku - znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku. Dodatkowo na drugim końcu parkingu - w pobliżu wejścia głównego do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, znajdującego się w tym samym budynku od strony wschodniej - znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (dojazd do wejścia głównego do Ośrodka - również po chodniku).

Do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej - we wszystkich lokalizacjach - istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - lub faks -  (32)  42- 601-21.

Punkt Terenowy Nr 1 - Boguszowice

 • 44-253 Rybnik - Boguszowice
 • ul. Patriotów 14

Wejście do budynku - z poziomu terenu, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21

Punkt Terenowy Nr 2 - Nowiny

 • 44-217 Rybnik - Nowiny
 • ul. Floriańska 26

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście do budynku z poziomu terenu znajduje się od strony ul. Floriańskiej, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają także z wejścia do budynku od strony ulicy Wierzbowej.
Toaleta nie jest dostosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21.

Punkt Terenowy Nr 3 - Niedobczyce i Zespół Asysty Rodzinnej

 • 44-270 Rybnik - Niedobczyce
 • ul. Barbary 22

Ze względu na fakt, że pomieszczenia Ośrodka znajdują się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny się kierować do wejścia do biblioteki (ten sam budynek, wejście od strony parku). Na drzwiach wejściowych do biblioteki znajduje się przycisk, którym można przywołać pracownika Ośrodka. W wyznaczonym pomieszczeniu biblioteki może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Punkt Terenowy nr 3 oraz Zespół Asysty Rodzinnej.
Toalety nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają z wejścia do budynku od strony ulicy Barbary (wejście po schodach), pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na I piętrze (Punkt Terenowy Nr 3) i na II piętrze (Zespół Asysty Rodzinnej).
Toalety w tej części budynku również nie są dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21.

Punkt Terenowy Nr 4 - Paruszowiec

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Kościuszki 61/5

Wejście do budynku - z poziomu terenu - znajduje się od strony ul. Kościuszki, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21

Punkt Terenowy Nr 5 - Centrum

 • 44-200 Rybnik - Centrum
 • ul. Kościuszki 59

Wejście do budynku - z poziomu terenu - znajduje się od strony ul. Kościuszki, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Toaleta nie jest dostosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Zespół DS. BEZDOMNOŚCI

 • 44-200 Rybnik
 • ul. Raciborska 20

Budynek posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim (z tyłu budynku). Wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie - na parterze budynku.
W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21

Zespół ds. Przemocy i Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej

 • 44-217 Rybnik
 • ul. Zebrzydowicka 30

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejścia do budynku znajdują się od strony ulicy Zebrzydowickiej. Podjazd wózkiem do tych wejść jest możliwy od tyłu budynku - od strony ulicy Marokanów, chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku po stronie zachodniej - bliższej ulicy Zielonej. Osoby, których nie dotyczy problem niepełnosprawności ruchowej korzystają także z wejścia do budynku od strony ulicy Marokanów. Wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie.
W pomieszczeniach Zespołu ds. Przemocy znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.
Od strony ulicy Marokanów znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dom Dla Matek Z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

 • 44-200 Rybnik
 • ul.Świerklańska 4

Budynek posiada dźwig osobowy. Wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.
W budynku na paterze znajduje się toaleta dostoswana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email - ops@opsrybnik.pl lub faks - (32) 42- 601-21

Kategoria: Dostępność architektoniczna budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-03-31 Opis dostępności architektonicznej w OPS Rybnik - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 768
Opis dostępności architektonicznej w OPS Rybnik - aktualizacja 268.54KB zobacz
pdf 2020-03-09 Opis dostępności architektonicznej w OPS Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2338
Opis dostępności architektonicznej w OPS Rybnik 208.94KB zobacz
Kategoria: Dostępność podmiotu publicznego [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-30 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dostępny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 799
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dostępny 85.21KB zobacz
pdf 2021-03-25 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 709
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 104.83KB zobacz
do góry