Strona główna/Formy pomocy/Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Informacje ogólne

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu - Beata Miozga

44-200 Rybnik ul. Żużlowa 25

Tel. 32 4339 301; 32 4399 302

e-mail:

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku lub Punktach Terenowych

Kierowana drogą elektroniczną korespondencja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowego, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 • opis sprawy, której dotyczy.

Podstawa prawna:

Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Komu przysługuje pomoc

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje :
 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Kryteria dochodowe

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Jeżeli Ty i Twoja rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej dzielnicy. Możesz złożyć wniosek o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający - kwoty 776,00 zł,
 • natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 600,00 zł.
 • maksymalny zasiłek stały - 1000,00 zł
 • dochód z 1ha przeliczeniowego - 345,00 zł

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu.
Dlatego też pracownik socjalny, który zgłosi się do Ciebie - przeprowadzi z Tobą wywiad, na podstawie którego dokona oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia (w sytuacjach nagłych - w ciągu dwóch dni).
Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wszelkie informacje, jakie przekażesz pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń. Dlatego też, pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących.

Oprócz danych dotyczących:

 • posiadanych źródeł dochodów,
 • sytuacji zawodowej, zdrowotnej i rodzinnej,

pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym.
Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Dodatkowe informacje
 • rodzina - to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 • za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga!
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Do czego jesteś zobowiązany:

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania, a w szczególności:

 1. odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
 2. nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 3. nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną,
 4. marnotrawienie przyznanych świadczeń, będą stanowić podstawę do:
  • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
  • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
  • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Tryb odwoławczy

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kategoria: Pomoc społeczna [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-11-23 Zaświadczenie o dochodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2053
Zaświadczenie o dochodach 115.98KB zobacz
pdf 2020-01-15 Wniosek o pomoc.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1522
Wniosek o pomoc. 443.06KB zobacz
do góry