Strona główna/Formy pomocy/Opiekun Prawny

Opiekun Prawny

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i piekuńczy (Dz. U. z dn.8 kwietnia 2015 r. poz. 583 ze zmianami)

 

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystać z pełni praw publicznych,
nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
mieć nieposzlakowaną opinię,
wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:
  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
  3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21111 w. 302 oraz 32 439 93 02

Niezbędny jest osobisty kontakt kandydata z Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej.

 

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmuje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,

do góry