Strona główna/Świadczenia/Świadczenia rodzinne/Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym w związku ze sprawowaną opieką nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce albo ojcu
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka
  • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka adopcyjnego

Jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  2. osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
  3. osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  4. na osobę wymagającą opieki inna osoba uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką , chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Osoby z niepełnosprawnościami po osiągnięciu pełnoletności

będą mogły otrzymywać świadczenie wspierające zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym na podstawie ustalonego przez Wojewódzki Zespół do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności poziomie wsparcia. Wysokość świadczenia wspierającego oraz wypłaty będzie realizował na podstawie wniosku złożonego przez pełnoletnią osobę niepełnosprawną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023

Wszystkie osoby, które uzyskały uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach dotychczasowych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r. zachowują prawo do świadczenia .
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymienione osoby zachowują również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Jednakże warunkiem zachowania prawa do uprawnień na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 nie przysługuje

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach dotychczasowych, nie będzie przysługiwało jeżeli osoba wymagająca opieki uzyska prawo do świadczenia wspierającego.

 Wnioski można pobrać:

Kategoria: Świadczenie pielęgnacyjne [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-17 Druk nr 20 - Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Druk nr 20 - Oświadczenie 510.49KB zobacz
do góry