Strona główna/Świadczenia/Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

INFORMACJE OGÓLNE


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna i spełnione zostanie kryterium dochodowe.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jeżeli egzekucję zasądzonych alimentów prowadzi komornik sądowy oraz sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy np.: w Gliwicach, o tym fakcie należy poinformować składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Bezskuteczność egzekucji alimentów stwierdza organ egzekucyjny, którym jest komornik sądowy.
Jeśli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów mieszka i/lub pracuje za granicą w egzekucji świadczeń alimentacyjnych pośredniczy Sąd Okręgowy.

 

WAŻNE TERMINY

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć dokumenty, których wykaz można pobrać poniżej.

  1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu, otrzymania jakiejkolwiek kwoty od dłużnika alimentacyjnego tytułem zasądzonych alimentów albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba, której przyznano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Niepoinformowanie tutejszego organu o zmianach o których mowa powyżej może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

INFORMACJA DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Po przyznaniu osobom uprawnionym prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu, o ile adres zamieszkania dłużnika jest znany, informację o przyznaniu osobie uprawnionej prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany na bieżąco zgłaszać każdorazową zmianę miejsca zamieszkania komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne lub do tutejszego Ośrodka.


Organ właściwy dłużnika zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Pierwszym jego elementem jest przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od niego oświadczenia majątkowego.

Gdy dłużnik nie może stawić się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego powinien skontaktować się z tutejszym organem w celu wyznaczenia nowego terminu.


W przypadku gdy dłużnik nie zgłosi się we wskazanym terminie, nie udzieli wywiadu alimentacyjnego oraz nie złoży oświadczenia majątkowego zostaną podjęte kolejne działania o których mowa w ww. ustawie m.in.: uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wystąpienie z wnioskiem o ściganie oraz z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

 

Wnioski można pobrać:

 

Wnioski MoŻna składać

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:

logo Emp@tia

Harmonogram wypłat.

Informacje dodatkowe - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Obowiazujące akty prawne - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odzyskaj alimenty

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kategoria: Fundusz Alimentacyjny [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-12-29 Prośba o przekazywanie świadczeń na konto
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 731
Prośba o przekazywanie świadczeń na konto 217.97KB zobacz
pdf 2021-07-02 Oświadczenie dot. wyjaśnień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1200
Oświadczenie dot. wyjaśnień 172.38KB zobacz
pdf 2021-07-02 Oświadczenie o osobach zobowiazanych wzgledem osoby uprawnionejdo do alimentacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1049
Oświadczenie o osobach zobowiazanych wzgledem osoby uprawnionejdo do alimentacji. 385.76KB zobacz
pdf 2023-04-25 Zaświadczenie o dochodzie od pracodawcy - druk pomocniczy nr 22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4736
Zaświadczenie o dochodzie od pracodawcy - druk pomocniczy nr 22 182.62KB zobacz
pdf 2021-07-19 Pismo w sprawie zmian - aktualne od 19.07.2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 791
Pismo w sprawie zmian - aktualne od 19.07.2021 r. 139.61KB zobacz
pdf 2022-12-02 Prośba o wydanie zaświadczenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2272
Prośba o wydanie zaświadczenia. 265.35KB zobacz

do góry