Strona główna/Świadczenia/Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych (..)

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFUNDACJI PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy ( art.3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne)
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych.


Należy pamiętać, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (go gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).

Warunki uzyskania zwrotu VAT

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. - Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji będzie można odebrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Organem właściwym do złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla mieszkańców Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika postępowania w przedmiotowym zakresie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Świadczeń Rodzinnych z siedzibą przy ulicy Raciborskiej 20.

Wniosek składa się:

Kategoria: Refundacja VAT za paliwa gazowe [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-29 Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023 wraz z klauzulą informacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023 wraz z klauzulą informacyjną 540.01KB zobacz
pdf 2024-01-29 Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2024 wraz z klauzulą informacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2024 wraz z klauzulą informacyjną 522.12KB zobacz
do góry