Strona główna/Świadczenia/Zwrot podatku vat dla gospodarstw domowych (..)

Zwrot podatku vat dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe

Podstawowe informacje o zwrocie VAT od ceny gazu

Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). Wymaga złożenia do gminy wniosku (wzór określa minister właściwy do spraw energii).

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi - faktura dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r.
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.


Należy pamiętać, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (go gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).

Warunki uzyskania zwrotu VAT
 1. Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB urządzenia grzewczego (jako główne). Data wpisu? Do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 2. Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:
  • 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.    

   Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 4. Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 5. Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refakturę podatku VAT zawartego w cenie gazu koniecznym zatem jest zastosowanie wzoru ministerialnego
 6. Do wniosku o refundację podatku VAT obowiązkowo nalży załączyć:
  • umowę z z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 7. Organem właściwym do złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla mieszkańców Rybnika jest Prezydenta Miasta Rybnika z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika postępowaniami w przedmiotowym zakresie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Świadczeń Rodzinnych mający swoją siedzibę przy ulicy Raciborskiej 20
 8. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w takim przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do wniosku można załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów
Informacje dodatkowe

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji podatku Vat będzie można odebrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kategoria: Refundacja VAT za paliwa gazowe [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-08 Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT wraz z klauzulą informacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT wraz z klauzulą informacyjną 540.01KB zobacz
do góry