Strona główna/Świadczenia/Czyste powietrze

Czyste powietrze

Informacje podstawowe

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła  w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2556) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g - 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 3. Gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
   w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
  2. gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa
   w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres miejsca zamieszkania;
  4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
 8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 9. Prezydent Miasta Rybnika upoważnił do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku - Wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu w budynku „A” przy ul. Raciborskiej 20. Wnioski można pobrać również poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 Dokumenty do pobrania

Kategoria: Czyste powietrze [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-08-06 Wniosek - Czyste Powietrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1814
Wniosek - Czyste Powietrze 326.18KB zobacz
do góry