Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w (..)

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19.

https://www.opsrybnik.pl/assets/pics/aktualnosci/Loga i inne/logo_UE_polska_FE_mini.jpg

Ogólne informacje o projekcie

W imieniu Miasta Rybnika Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej u usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w okresie od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Cel Projektu

Celem projektu jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez zakup komputerów, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, wyposażenie miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wartość projektu

Wartość unijnego projektu w całej Polce wynosi 130 mln, w Województwie Śląskim 18 mln zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, który realizuje projekt w imieniu Miasta Rybnika, otrzymał 507 080 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych: środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 427367,02 zł, Budżet Państwa 79712,98 zł.

Działania w ramach projektu

W ramach otrzymanych środków, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami pieczy zastępczej, zakupione zostanie 161 laptopów wraz ze sprzętem peryferyjnym oraz sprzęt audiowizualny. Doposażone zostaną także trzy miejsca kwarantanny/izolacji (1 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 2 w rodzinach zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego) oraz zakupione zostaną: sprzęt, środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo w trakcie pandemii COVID -19. Sprzęt będzie użytkowany przez dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez okres 5 lat.

Kontakt:

W celu uzyskania szczegółowych informacji o realizacji projektu należy skontaktować się z:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Rybnik, 44-200, ul. Żużlowa 2

Dział Pieczy Zastępczej
Koordynator projektu - Marta Kulik

  • tel. 324399320,
  • e-mail:

lub

Dział Projektów i Programów

  • tel. 32 43 99 306/307
  • e-mail:
WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że pomimo zakończenia projektu istnieje możliwość korzystania przez grupę docelową projektu z zakupionego sprzętu w takcie trwania projektu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Pieczy Zastępczej
Koordynatorem projektu - Martą Kulik

  • tel. 324399320,
  • e-mail: .
do góry