Strona główna/Projekty i programy/Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa/Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i (..)

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej

plakat Projekt Wsparcie powiatuCelem Rządowego Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Wsparcie zostało udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Miasto Rybnik zgodnie z podpisaną umową z Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim pozyskało środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 257 180,00 zł. Środki te stanowią dochód Miasta, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) pozwalająca na dofinansowanie do wynagrodzeń w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie Rządowego Programu nastąpiło Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. zamieszczoną w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. pod poz. 1276.

do góry