Projekt „Alternatywa”

logo EFS kolorowe poziome rgb
OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Alternatywa” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest projektem partnerskim. Partnerami projektu jest Stowarzyszenie „17- tka”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
 • od 18 września 2015 do 31 grudnia 2017 roku.
 • Całkowita kwota projektu wynosi 1 702 410,00 zł.
 • Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 447 048,50 zł.
CEL PROJEKTU

Projekt „Alternatywa” ma na celu integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego - 125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika w latach 2015 - 2017 roku.
Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprofilowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako oddalone od rynku pracy. Wsparciem zostanie także objęte otoczenie osób wykluczonych społecznie w zakresie niezbędnym do skutecznego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

Programy realizowane w ramach projektu:

 • Program Aktywności Lokalnej dla miasta Rybnika,
 • Program Integracji Społeczno - Zawodowej osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”,
 • Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności.
 • Indywidualny Program Usamodzielniania,
 • Program Aktywizacja i Integracja.
WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie mieszkań chronionych i wspieranych wykorzystywanych do tej pory w ramach projektu „Alternatywa”.
W celu skorzystania ze wsparcia należy skontaktować się z:

 • Zespołem ds. Mieszkań tut. Ośrodka, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 32 439 93 08 lub
 • Działem Projektów i Programów pod numerem telefonu 32 439 93 06 lub 32 439 93 07 lub
 • Zespołem ds. Bezdomności pod numerem telefonu 508 272 132.
do góry