Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 1 października 2020 r. do odwołania

30 Września 2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1356, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wprowadzam od dnia 1 października 2020 r. do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, zwanego dalej Ośrodkiem:

Ośrodek przyjmuje klientów we wszystkich lokalizacjach w strefach wyznaczonych, przy czym:

 1. Ośrodek przyjmuje klientów we wszystkich lokalizacjach w strefach wyznaczonych, przy czym:
  1. wejście do budynków Ośrodka możliwe jest wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu, tj.:
   1. dziecka do ukończenia 5. roku życia;
   2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
    • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
    • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
     • przy czym odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
    • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
    • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
  2. przy wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
  3. liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, przy czym zgodnie z rozporządzeniem zasady tej nie stosuje się do:
   1. dziecka do ukończenia 13. roku życia;
   2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
   3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
   4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
   5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
  4. po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Ośrodka.
 2. Zaleca się, aby kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następował telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka, mailowo, faksem, bądź za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 3. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami Ośrodka zostały podane na stronie internetowej Ośrodka oraz na głównych drzwiach wejściowych w budynkach Ośrodka.
 4. Osobiste przyjmowanie stron przez Dyrektora Ośrodka i jego Zastępcę odbywa się na zasadach określonych w ust. 1.
 5. Składanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w ust. 1.
 6. W budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
  1. przy ul. Żużlowej 25,
  2. przy ul. Raciborskiej 20,
  3. przy ul. Kościuszki 61,
   ustawione są nadal „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.
 7. Pracownicy socjalni Ośrodka oraz asystenci rodzin wykonują pracę w terenie w przypadku, gdy sytuacja wymaga bezpośredniego kontaktu i rozeznania w miejscu zamieszkania klienta lub rodziny. Przed wizytą pracownik socjalny lub asystent rodziny telefonicznie przeprowadza ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej - związanej z zagrożeniem COVID-19 - klienta lub rodziny
 8. Informacje dotyczące funkcjonowania kasy działającej na potrzeby Ośrodka zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka oraz na drzwiach w wejściu głównym do budynku przy ul. Rzecznej 8, w którym znajduje się kasa, przy czym korzystający z kasy powinni:
  1.  zachować spokój i kolejność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia - w razie zakłócania porządku zostaną wezwane stosowne służby,
  2. zachować ostrożność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia zgodnie z zobowiązującymi przepisami (bezpieczna odległość / maseczka).

Podobne wiadomości:

do góry