Strona główna/O Nas/Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki :

 •  ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507)
 • ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506)
 • ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878)
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z zm.)
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373)
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)
 • ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133)
 • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541)
 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 670)
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)
 • ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1472)
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111)
 • ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755)
 • ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092)
 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390)
 • ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
 • ustawa o wsparciu kobiet w ciążyi rodzin „Za życiem” z dnia 22 lutego 2019 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 473)
 • ustawa o Karcie Polaka z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598)
do góry