Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o Ograniczeniach w Funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 29 marca 2021 r. do odwołania

29 Marca 2021

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wprowadzam od dnia 26 października 2020 r. do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, zwanego dalej Ośrodkiem:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), co nie dotyczy Działu Świadczeń Rodzinnych, gdzie realizowana jest obsługa bezpośrednia. Obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej.
  1. wejście do budynków Ośrodka możliwe jest wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami - zgodnie z rozporządzeniem, z zastrzeżeniem wyjątków w nim przewidzianych,
  2. przy wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
  3. liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu.
  4. po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Ośrodka.
 2. Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku zostały podane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na głównych drzwiach wejściowych w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 3. Pracownicy socjalni Ośrodka oraz asystenci rodzin wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych. Przed wizytą pracownik socjalny lub asystent rodziny telefonicznie przeprowadza ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej - związanej z zagrożeniem COVID-19 - klienta lub rodziny.
 4. Zawieszone zostaje osobiste przyjmowanie stron przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i jego zastępcę, jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 7. W budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
  1. przy ul. Żużlowej 25,
  2. przy ul. Raciborskiej 20,
  3. przy ul. Kościuszki 61,
   ustawione zostaną „skrzynki podawcze” do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.
 8. Ograniczeniu podlegają terminy funkcjonowania kasy działającej dotychczas (na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku) we wszystkie dni robocze zlokalizowanej przy ul. Rzecznej 8 - obecnie kasa funkcjonuje tylko w terminach wskazanych w decyzjach o przyznaniu świadczeń.
 9. Zaleca się osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wskazanie numeru rachunku bankowego w celu realizacji przyznanych świadczeń.
 10. W przypadku braku rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, wypłata świadczeń będzie się odbywała w następujący sposób:
  1. zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia i zakazy zarządzającego budynkiem, w którym znajduje się kasa, a które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na drzwiach w wejściu głównym w budynku przy ul. Rzecznej 8, w którym znajduje się kasa,
  2. korzystający z kasy powinni:
   1. zachować spokój i kolejność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia - w razie zakłócania porządku zostaną wezwane stosowne służby,
   2. zachować ostrożność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia zgodnie z zobowiązującymi przepisami (bezpieczna odległość / maseczka).

Podobne wiadomości:

do góry