Strona główna/O Nas/Aktualności/Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z (..)

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

29 Kwietnia 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Pomoc finansowa ( 500 zł miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) udzielana jest osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), które w skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020r. do dnia 4 września 2020r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc finansowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Treść programu można znaleźć tutaj
Wnioski dot. mieszkańców miasta Rybnik można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do dnia 4 września 2020r. poprzez System Obsługi Wsparcia bądź drogą pocztową lub osobiście (w takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony PFRON).

Podobne wiadomości:

do góry