Grafika BIP

RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ulicy Żużlowej 25.

 Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, którym jest Wacław Knura za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia nr 2016/679, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, a w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 10. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 11. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 12. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 14. ustawa  z dnia 19 lipca 2019 r. o Karcie Polaka
 15. ustawa z dnia 9 listopada 2000r o repatriacji.

lub celu zawarcia lub wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, dla których Administratorem jest OPS w Rybniku, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Ośrodka w określonym celu i zakresie.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach określonych, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wycofanie zgody?

Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, co z kolei będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia postępowania w danej sprawie i nie udzieleniem wsparcia o które Państwo się starają.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gdzie będą przekazywane i czy będą przetwarzane automatycznie?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-31 14:40
Aktualizacja publikacji
Muras Rafał 2020-09-07 12:19
Wytworzenie publikacji
Odojczyk Jacek 2020-09-07 12:18
Zatwierdzenie
Odojczyk Jacek 2020-09-07 12:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry