Grafika BIP
Strona główna/BIP/Wydawanie zezwoleń

Wydawanie zezwoleń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Nr Or.0052.1.2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

1. Podmioty, które zamierzają prowadzić placówki wsparcia dziennego na terenie Rybnika powinny złożyć do Prezydenta Miasta wypełniony wniosek wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,

b) odpis z właściwego rejestru,

c) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,

d) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki,

e) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

f) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

g) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę nie stosuje się zapisów ppkt 1 i 4.

Wniosek wraz z ww. dokumentami należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 pok. 17.

2. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

3. Prezydent Miasta odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy:

a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

a) przestał spełniać warunki określone w ustawie,

b) nie przedstawi na żądanie Prezydenta, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w pkt 1, Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji - po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-15 Wykaz placówek wsparcia dziennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 885
Wykaz placówek wsparcia dziennego 128.48KB zobacz
doc 2020-01-03 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 47.5KB -
doc 2020-01-03 Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1048
Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP 28KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Pierwsza publikacja
Odojczyk Jacek 2020-01-03 23:51
Aktualizacja publikacji
Muras Rafał 2021-10-26 11:58
Wytworzenie publikacji
Muras Rafał 2021-10-26 11:58
Zatwierdzenie
Muras Rafał 2021-10-26 11:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry