Strona główna/O Nas/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (..)

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

30 Czerwca 2021

Działając na podstawie: § 9 ust. 4 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przyjętego Uchwała Nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017r. ze zm. (tekst jednolity Uchwała Nr 530/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. ze zm.) z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku realizowana jest obsługa bezpośrednia klientów w wyznaczonych miejscach, zgodnie z reżimem sanitarnym, a w szczególności:
  1. wejście do budynków Ośrodka możliwe jest wyłącznie z zasłoniętymi maseczką nosem i ustami,
  2. przy wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
  3. po wejściu do Ośrodka, klient zostanie skierowany przez pracownika do wyznaczonego miejsca,
  4. liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  5. po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Ośrodka.
 2. Pracownicy socjalni Ośrodka oraz asystenci rodzin wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych. Przed wizytą pracownik socjalny lub asystent rodziny telefonicznie przeprowadza ankietę dotyczącą sytuacji zdrowotnej - związanej z zagrożeniem COVID-19 - klienta lub rodziny.
 3. Osobiste przyjmowanie stron przez Dyrektora Ośrodka i jego Zastępcę odbywa się na zasadach określonych w ust. 1.
 4. Osobiste składanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w ust. 1.
 5. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.
 6. W budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:
  1. przy ul. Żużlowej 25,
  2. przy ul. Raciborskiej 20,
  3. przy ul. Kościuszki 61,
   ustawione są „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie. Jednocześnie Klienci mogą bezpośrednio złożyć dokumenty w sekretariacie Ośrodka lub na sali obsługi Klienta.
 7. Zaleca się osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wskazanie numeru rachunku bankowego w celu realizacji przyznanych świadczeń.
 8.  W przypadku braku rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, wypłata świadczeń będzie się odbywała w następujący sposób:
  1. zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia i zakazy zarządzającego budynkiem, w którym znajduje się kasa, a które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku oraz na drzwiach w wejściu głównym w budynku przy ul. 3 Maja 17, w którym znajduje się kasa,
  2. korzystający z kasy powinni:
   1. zachować spokój i kolejność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia - w razie zakłócania porządku zostaną wezwane stosowne służby,
   2. zachować ostrożność w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia zgodnie z zobowiązującymi przepisami (bezpieczna odległość / maseczka).
do góry