Seniorzy

Wsparcie skierowane do seniorów

Proponujemy zapoznać się z poniższymi informacjami dla Seniorów, którzy mają trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz potrzebują aktywizacji społecznej - w celu ułatwienia przedstawiamy linki wraz ze szczegółowymi informacjami do każdego rodzaju oferowanego wsparcia.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów i Programów, tel. 32 4399 306 oraz 32 4399 307.

POMOC W MIEJSCU ZAMIESZKANIA - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie:

 1. Usług opiekuńczych - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 2. Usług specjalistycznych - usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

POMOC W OŚRODKACH WSPARCIA

 1. Dzienny Dom Seniora+ w Rybniku, ul. Konarskiego 49
  Placówka dzienna zapewniająca wsparcie osobom starszym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
 2. Kluby Seniora
  Zadaniem klubów jest świadczenie usług zapewniające aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
  Na terenie Rybnika znajdują się dwa Kluby:
  1. Klub Senior+ Północ w Rybniku, ul. Orzeszkowa 17
   Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.
  2. Klub Seniora Maroko-Nowiny w Rybniku, ul. Floriańska 24
   Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE - SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

RYBNICKI TELEFON SENIORA

Wsparcie informacyjne: bieżące wydarzenia dla seniorów, dostępne formy pomocy, a także wsparcie emocjonalne i społeczne w formie rozmowy.
Telefon informacyjny dla seniorów i ich rodzin prowadzony przez wolontariuszy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu 32 7847 874
Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

Seniorom którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności pomocne może być wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) między innymi z zakresu:

 • likwidacji barier architektonicznych
 • zaopatrzenia ortopedycznego
 • likwidacji barier technicznych w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (500+ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - ZUS)

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest przeznaczone dla osób pełnoletnich które:

 • są niezdolne do samodzielne egzystencji (na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS),
 • mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Kwota świadczenia jest uzupełnieniem osiąganego dochodu brutto do kwoty 1896,13 zł, maksymalnie w wysokości 500 zł.
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w ZUS.

Więcej informacji oraz druk wniosku i załączników dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 

MIESZKANIE WSPIERANE DLA KOBIET 60+ RYBNIK UL. CHROBREGO 13/2

Mieszkanie chronione wspierane dla mieszkanek Rybnika, samotnych kobiet 60+, mieści się przy ul. Chrobrego w Rybniku. Przeznaczone jest dla kobiet, które z powodu wieku i stanu zdrowia mają problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program daje możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Działanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na który corocznie składane są wnioski o dofinansowanie działania.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa oraz zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Działanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”, na który corocznie składane są wnioski o dofinansowanie działania.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ POMOC W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W RAMACH „KORPUSU WSPARCIA SENIORÓW”

Celem działania jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych 65+ w ich miejscu zamieszkania.
Poprzez zgłoszenie na uruchomioną ogólnopolską infolinię dedykowaną seniorom lub poprzez kontakt z OPS lub telefonem senioralnym może być udzielone wsparcie w dostarczeniu zakupów, załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzeniu psa, dostarczeniu ciepłych posiłków.
Dodatkowo seniorzy mają możliwość korzystania z opieki na odległość.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA ORAZ RYBNICKA RADA SENIORÓW

Informacje na temat działalności Rybnickiej Rady Seniorów oraz Ogólnopolska Karta Seniora, która jest podstawą do korzystania z ulg przysługujących w ramach karty.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

do góry