Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Rybnickie mieszkania ze wsparciem

Rybnickie mieszkania ze wsparciem

Loga Unijne

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Rybnickie mieszkania ze wsparciem” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępnei efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawcą oraz liderem projektu w imieniu Miasta Rybnik jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 01 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Całkowita kwota projektu wynosi 590 787,50 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 502 169,37 zł.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 - 2021.

Działania skierowane do 59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i wzmocnienie zdolności ułatwiających radzenie sobie z życiu codziennym.
 2. Zmniejszenie barier utrudniających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bezdomni mężczyźni oraz kobiety wraz z dziećmi, które nie przebywają w lokalu mieszkalnym.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Głównym zamierzeniem jest skierowanie osób do nowo utworzonych mieszkań w ramach których prowadzona będzie praca z uczestnikami projektu.
Rodzaje mieszkań:

 • dwa mieszkania chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • jedno mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn,
 • jedno mieszkanie wspomagane treningowe dla kobiet wraz z dziećmi.

Usługi realizowane dla osób skierowanych do mieszkań będą zgodnie z zakresem określonym w indywidualnym planie działania, dostosowując tempo oraz zakres do możliwości uczestnika.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

 • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
 • z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy dostarczyć wypełnione dokumenty (deklaracja uczestnictwa, ankieta rekrutacyjna).
Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

„Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie mieszkań chronionych i wspieranych treningowych.„Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie mieszkań chronionych i wspieranych treningowych.

W celu skorzystania ze wsparcia należy skontaktować się z:

 • Zespołem ds. Mieszkań tut. Ośrodka, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 32 439 93 08 oraz Działem Projektów i Programów pod numerem telefonu 32 439 93 06 lub 32 439 93 07 w przypadku wsparcia w formie mieszkania  wspomaganego treningowego dla kobiet wraz z dziećmi,
 • Zespołem ds. Bezdomności, Rybnik 44-200, ul. Raciborska 20 - Budynek "B" lub pod numerem telefonu 32 4263551 oraz 508272132 w przypadku wsparcia w formie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych mężczyzn,
 • Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku pod numerem telefonu  510045670 w przypadku wsparcia w formie dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
do góry