Projekt Ukraina

logo EFS kolorowe

 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Rybnik - Miasto na Prawach Powiatu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

WYSOKOŚĆ PROJEKTU

Całkowita kwota projektu wynosi 249 859,00 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 212 380,15 zł.

CEL PROJEKTU

Poprawa funkcjonowania rodzin (minimum 110 osób) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Miasta Rybnik, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.
Projekt zakłada poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego poprzez uruchomienie asystentury rodzinnej dla ukraińskich rodzin, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, rodzinne), organizację grup wsparcia, zajęcia z języka polskiego oraz integrację ze społecznością lokalną w celu dostosowania ich do warunków życia w Polsce. Dla osób realizujących wsparcie z zakresu rodziny planowane są zajęcia z języka ukraińskiego.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu w zależności od planowanych działań to:
Wsparciem objętych zostanie 110 osób (w tym 62 dorosłych i 48 dzieci), w tym 80 kobiet, uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie Miasta Rybnik.
Przez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. W celu kompleksowego wsparcia rodzin dopuszcza się wsparcie otoczenia - np. rodziców czy opiekunów tymczasowych, którzy nie spełniają ww. przesłanki, ale ich udział jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.
Wsparciem zostaną objęte również instytucje - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim - jako podmiot realizujący usługi wsparcia rodziny w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z osobiście z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

do góry