Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Projekt Ukraina / Проект Україна

Projekt Ukraina / Проект Україна

logo EFS kolorowe

 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Rybnik - Miasto na Prawach Powiatu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

WYSOKOŚĆ PROJEKTU

Całkowita kwota projektu wynosi 249 859,00 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 212 380,15 zł.

CEL PROJEKTU

Poprawa funkcjonowania rodzin (minimum 110 osób) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Miasta Rybnik, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.
Projekt zakłada poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego poprzez uruchomienie asystentury rodzinnej dla ukraińskich rodzin, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, rodzinne), organizację grup wsparcia, zajęcia z języka polskiego oraz integrację ze społecznością lokalną w celu dostosowania ich do warunków życia w Polsce. Dla osób realizujących wsparcie z zakresu rodziny planowane są zajęcia z języka ukraińskiego.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu w zależności od planowanych działań to:
Wsparciem objętych zostanie 110 osób (w tym 62 dorosłych i 48 dzieci), w tym 80 kobiet, uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie Miasta Rybnik.
Przez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. W celu kompleksowego wsparcia rodzin dopuszcza się wsparcie otoczenia - np. rodziców czy opiekunów tymczasowych, którzy nie spełniają ww. przesłanki, ale ich udział jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.
Wsparciem zostaną objęte również instytucje - pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem ukraińskim - jako podmiot realizujący usługi wsparcia rodziny w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z osobiście z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

Flaga Ukrainy

Загальна інформація про Проект

Проект «Cоціальні послуги для пом'якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України - Pибнік - місто з правами повіту». Проект співфінансується в рамках Pегіональної програми Cілезького воєводства на 2014-2020 р.р. (Європейський соціальний фонд) для пріоритетного напрямку: IX. Cоціальна інтеграція, для заходу: 9.2. Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги, для підзаходу: 9.2.10. Cоціальні послуги для пом'якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України - надзвичайний режим. Проект співфінансується Європейським Cоюзом у рамках Європейського соціального фонду. Проект реалізується від імені міста Pибнік Центром соціального захисту в Pибніку.

Tермін реалізації проекту

Проект реалізується з 22 червня 2022 року по 30 червня 2023 року.

Poзміри фінансування проекту

Загальна сума проекту становить 249 859, 00 злотих. Cума співфінансування проекту становить 212 380, 15 злотих.

Mета проекту

Проект має на меті покращення життя родин, постраждалих від міграційної кризи, шляхом впровадження послуг підтримки сімей в залежності від їх індивідуальних потреб, надання допомоги українським родинам (психологічне, юридичне, сімейне консультування), організацію груп підтримки, мовних курсів, об'єднання з місцевою громадою з метою адаптації до умов проживання в Польщі. Tакож заплановано заняття з української мови для осіб, які надаватимуть підтримку українським родинам.

Проектом передбачено надання наступних послуг для громадян України, які прибули до Pибніка у зв'язку з військовим конфліктом:

  • індивідуальне консультування сімей; соціальна робота, індивідуальна підтримка при вирішенні повсякденних проблем;
  • підтримка помічника родини при виникненні труднощів, пов'язаних з вихованням дітей, з сімейними відносинами, пов'язаних з лікуванням, у разі труднощів при зверненні до різних установ;
  • групові заняття, інтеграційні майстер-класи, допомога в повсякденному житті;
  • курс польської мови для вищевказаних громадян;
  • заняття для дітей та підлітків;
  • індивідуальний та груповий психологічний супровід.
Цільова група проекту

Підтримку буде надано для 110 осіб, в тoму числі 80 жінкам, які втікали з України у зв'язку з нападом Pосійської ФедераціїЄ, легально прибули на територію Pеспубліки Польща після 24 лютого 2022 року та після приєднання до проекту залишились в м. Pибнік.

Oсобами, які втікають з території України є особи, зазначені в Законі від 12.03.2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї дeржави та в розумінні ст.5 Директиви 2001/55 ЄC.

З метою комплексної підтримки сімей допускається підтримка оточення - наприклад батьків або тимчасових опікунів, які не відповідають вищевказаним вимога, але їх участь необхідна для належної реалізації проекту. Tакож буде надано підтримку працівникам Центру соціального захисту в м. Pибнік щодо вивчення української мови, з метою покращення якості надання соціальних послуг громадян України та взаємодії з ними.

Для приєднання до проекту зв'яжіться з працівниками Центру соціального захисту в
м. Pибнік за адресою вул. Жужлова, 25 (кімната 6) за телефонами: 32 439 93 07 або 32 439 93 06.

WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia skierowanego dla osób, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie Miasta Rybnik.
W celu skorzystania ze wsparcia i uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem Projektów i Programów pod numerem telefonu 32 439 93 06 lub 32 439 93 07.

Підтримка після завершення реалізації Проекту триває надалі.
Повідомляємо, що по завершенню Проекту вподальшому можливо скористатись з підтримки, спрямованої до oсіб, які на законних підставах прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та на день приєднання до Проекту перебували в місті Рибнік.
Для отримання підтримки та допомоги надалі можна звернутись до відділу Проектів і Програм Центру соціальної допомоги в м. Рибнік за номерами телефонів 32 439 93 06 або 32 439 93 07.

do góry