Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów”

Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów”

Logo EFS

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „System wsparcia rybnickich seniorów” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawcą oraz Liderem projektu jest Fundacja „Byle do Wiosny”. Projekt realizowany jest w partnerstwie w imieniu Miasta Rybnik przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

od 2 lipca 2018 do 31 marca 2021 roku.
Całkowita kwota projektu wynosi 2 061 131,20 zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 916 852,02 zł.

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Stworzenie miejsc pobytu w nowo utworzonym Klubie Seniora, co pozwoli na poprawę funkcjonowania społecznego, rozwoju intelektualnego, stanu zdrowia oraz zagospodarowanie czasu wolnego i ich integrację.
 2. Zwiększenie ilości usług dziennej opieki środowiskowej w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i sąsiedzkich, uruchomienie usługi dowożenia posiłków, co poprawi funkcjonowanie osób starszych w środowisku zamieszkania.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie osoby niesamodzielne ze względu na wiek (nieaktywne zawodowo w wieku 60+) wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Głównym zamierzeniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. Stworzenie Klubu Seniora pozwoli na poprawę funkcjonowania społecznego rybnickich seniorów, ich rozwój intelektualny, stan zdrowia oraz zagospodarowanie czasu wolnego a także integrację natomiast zwiększenie ilości usług dziennej opieki środowiskowej w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich oraz uruchomienie usługi dowożenia posiłków poprawi funkcjonowanie osób starszych w środowisku zamieszkania.

Usługi realizowane będą zgodnie z zakresem określonym w indywidualnym planie działania, dostosowując tempo oraz zakres do możliwości uczestnika.

Planuje się objęcie wsparciem:

 1. Klub Seniora - 20 osób;
 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne - 10 osób;
 3. Usługi sąsiedzkie - 5 osób;
 4. Dowóz posiłków - 10 osób.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

 • Fundacją „Byle do Wiosny” znajdującą się w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1;
 • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6).

Zatwierdzone pod względem formalnym dokumenty (karta zgłoszenia, ankieta rekrutacyjna) zainteresowanego Biuro Projektu przekaże Zespołowi Interdyscyplinarnemu (lekarz, rehabilitant, pracownik socjalny projektu), który dokona diagnozy i w oparciu o nią oraz informacje z wywiadu środowiskowego zaplanuje propozycje rodzaju i zakresu wsparcia oraz o ile zajdzie taka potrzeba określi zasady odpłatności (usługi).

Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

 

WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że po zakończeniu projektu istnieje możliwość korzystania z zajęć w Klubie Seniora, który od 1 kwietnia 2021 r. prowadzony jest przez Fundację „Ostoja”.

Szczegółowy zakres działań, harmonogram oraz godziny funkcjonowania Klubu dostępne są tutaj

 W ramach zachowania trwałości informujemy, że jest możliwość  skorzystania ze wsparcia w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych, sąsiedzkich i dowozu obiadów.

 W celu określenia zasad oraz odpłatności za skorzystanie prosimy kontakt z:

 • Lider projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” - Fundacja „Byle do Wiosny” pod numerem telefonu 505 122 543.
 • Dział Projektów i Programów Ośrodka pod numerem 32 439 93 06 lub 32 439 307.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Projekty i programy
pdf 2020-01-13 System wsparcia rybnickich seniorów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1226
System wsparcia rybnickich seniorów 483.24KB zobacz
do góry