Projekt "reWITA"

Logo EFS

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „reWita” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażając zasadę partnerstwa i pomocniczości w realizację projektu będą zaangażowane: Miasto Rybnik - Wydział Rewitalizacji i Analiz, odpowiedzialny za zapewnienie spójności działań z długofalową koncepcją rewitalizacji miasta, jego jednostka pomocnicza - OPS, odpowiedzialny za systematyczną pracę socjalną i włączanie się w pracę środowiskową oraz 2 lokalne NGO zajmujące się animacją lokalną i aktywizacją zawodową uczestników tj. CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) oraz STOWARZYSZENIE "17-TKA".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2021 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 2 066 565,36zł. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 1 756 580,55 zł.

 CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 5 lokalnych społeczności miasta Rybnika poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej, wzmocnienie jej potencjału, zwiększenie zaspokojenia potrzeb osób zamieszkujących tereny wymagające objęcia działaniami rewitalizacyjnymi,
 2. wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i ich integracja społeczna;
 3. ożywienie mieszkańców terenów defaworyzowanych społecznie, przywrócenie wiary w sprawczość i możliwość wpływania na własne losy i otoczenie społeczne;
 4. wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w pracy na rzecz własnego otoczenia społecznego;
 5. wzmocnienie potencjału zawodowego i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej przez osoby wymagające pełnego włączenia społecznego - 97 osób, w tym 60 kobiet.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową są rybnickie społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (w zakresie niezbędnym do wsparcia w/w osób). Społeczności lokalne są wyznaczone zgodnie z zapisami LPR - delimitacją obszaru rewitalizacji - miejscach kumulacji problemów społecznych.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Działania w ramach projektu wpisują się w szczegółowy program operacyjny, gdyż wsparcie udzielane jest grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia społecznego z terenów, gdzie kumulują się negatywne zjawiska i korzystanie z pomocy społecznej mieszkańców jest największe. Wsparcie świadczone będzie za pomocą kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów aktywnej integracji we współpracy wielosektorowej. Projekt zakłada wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności za pomocą działań opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych oraz prozatrudnieniowych i edukacyjnych zgodnie z 9.1.2. - terenach wyznaczonych przez LPR.

Z uwagi na konieczność wypracowania trwałych efektów działania prowadzone przez OPS i UM Wydział Rewitalizacji i Analiz Urzędu Miasta Rybnika oraz 2 NGO. Wydział Rewitalizacji i Analiz Urzędu Miasta Rybnika prowadzić będzie stałą kampanię informacyjną o podejmowanych działach w środowisku lokalnym, a wykonana diagnoza problemów, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb wszystkich środowisk oddzielnie pozwoli zaplanować działania i dostosować do potrzeb środowiska. Nacisk kładziony na współpracę międzyinstytucjonalną, włączenie interesariuszy rewitalizacji stąd taka struktura zarządzania. Projekt zakłada najpierw pracę w środowisku lokalnym, a dopiero potem wybór osób wykluczonych społecznie, z którymi podpisany będzie kontrakt.
Z wszystkimi uczestnikami pracować się będzie najpierw nad reintegracją społeczną, a dopiero później nad aspektami zawodowymi, gdyż osoby te są wykluczone społecznie wielowymiarowo.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Należy zgłosić chęć udziału w projekcie w wyznaczonym terminie rekrutacji oraz wypełnić ankietę rekrutacyjną. Powołana komisja ds. rekrutacji wyodrębni grupę uczestników spełniających kryteria ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans, korzystania ze wsparcia PO PŻ, posiadania umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zamieszkiwania na terenach przeznaczonych do rewitalizacji (Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski). Istotna jest również wskazana sytuacja dotycząca obszaru wykluczenia tj. występowania wielowymiarowego wykluczenia społecznego.
Na podstawie indywidualnych rozmów oraz diagnozy sytuacji dokonana zostanie ostateczna weryfikacja uczestnika w oparciu o dokumenty źródłowe (orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia kandydata). Końcowym etapem będzie podpisanie kontraktu socjalnego zawierającego zasady współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz określenie planu reintegracji.


Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

 • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, ul. Kościuszki 22.
 • Stowarzyszenie "17-TKA w Rybniku, os. Południe 56.

Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Informujemy, iż powstałe w ramach projektu „reWITA” Kluby mieszkańców:

 1. Dzielnica Niedobczyce.„Gliniok” ul. Barbary 20 w Rybniku- Niedobczycach
 2. Dzielnica Paruszowiec „Przemysłowa 17” ul. Przemysłowej 17 w Rybniku - Paruszowcu-Piaskach
 3. Dzielnica Boguszowice Osiedle , Klub IKA ul. Patriotów 11 w Rybniku Boguszowicach
 4. Dzielnica Niewiadom Pomieszczenia Sprężarkowi ul. Mościckiego 3 w Rybniku Niewiadomiu
 5. Dzielnica Chwałowice ul. Kupiecka 2 w Rybniku Chwałowicach

są dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnic w godzinach otwarcia. Informacji udzielają animatorzy oraz pracownicy socjalni:

 • Dzielnica Niedobczyce Dorota Honisz - tel. 607 942 347 oraz Katarzyna Torfińska tel. 517 824 086
 • Dzielnica Paruszowiec-Piaski - Jonatan Tomaszewski tel. 511 575 466 oraz Krzysztof Szymała 536 503 404
 • Dzielnica Boguszowice Osiedle - Nina Staszek - Dajka tel. 509 385 134 oraz Patrycja Sołtan tel. 514 484 448
 • Dzielnica Niewiadom - Katarzyna Rząsa - 516 216 170 oraz Katarzyna Torfińska 517 824 086
 • Dzielnica Chwałowice - Agnieszka Pytlik tel. 506 195 691 oraz Aleksandra Hamros tel. 535 536 836
do góry