Projekt "Alternatywa II"

Logo EFS

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Alternatywa II” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest projektem partnerskim. Partnerami projektu są:

 • Stowarzyszenie „17- tka”
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”
OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2021 roku.
Całkowita kwota projektu wynosi 2 183 356,24 zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 855 852,80 zł.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego - 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika w latach 2018 - 2020 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie,
 2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych, staż, praktyki. 

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na stworzonych programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupą docelową projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprofilowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako oddalone od rynku pracy, zgodnie z preferencjami Ośrodek będzie także wspierał osoby, które korzystają ze wsparcia PO PŻ. Wsparciem zostanie także objęte otoczenie osób wykluczonych społecznie w zakresie niezbędnym do skutecznego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.
Programy realizowane w ramach projektu:

 • Program Aktywności Lokalnej - skierowany do mieszkańców dwóch dzielnic Rybnika tzn. Paruszowiec Piaski i Niedobczyce. W ramach programu wsparciem zostanie objętych 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn). Czas trwania programu od 01.01.2018-31.12.2019.
 • Program Integracji Społeczno - Zawodowej osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”- skierowany do 34 osób niepełnosprawnych (18 kobiet i 16 mężczyzn). Czas trwania programu od 01.01.2018-31.12.2020. Działanie będzie podzielone ma dwie grupy po 17 osób. Program realizowany jest wraz z partnerem Projektu Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”.
 • Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności - skierowany do osób bezdomnych. Liczba osób w programie to 26 kobiet z dziećmi. Czas trwania programu 01.01.2018-31.12.2020.
  Indywidualny Program Usamodzielniania - skierowany do 10 osób ( 7 kobiet i 3 mężczyzn), realizowany 01.01.2018-31.12.2020.
 • Klub Integracji Społecznej - realizowany wraz z partnerem Projektu Stowarzyszenie „17- tka”. Liczba osób objętych działaniem - 50 (28 kobiet i 22 mężczyzn). Działanie będzie podzielone ma dwie grupy po 25 osób. Czas trwania od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej obejmuje uczestników wszystkich programów i jest realizowane razem z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, dostępną w punktach terenowych Ośrodka, lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 44-200 Rybnik, w pokoju nr 6.
Zapraszamy do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06

WSPARCIE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU - TRWAŁOŚĆ

„Informujemy, że po zakończeniu projektu w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie mieszkań chronionych i wspieranych wykorzystywanych do tej pory w ramach projektu „Alternatywa II.

W celu skorzystania ze wsparcia należy skontaktować się z Zespołem ds. Mieszkań tut. Ośrodka, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 32 439 93 08 oraz Działem Projektów i Programów pod numerem telefonu 32 439 93 06 lub 32 439 93 07.

 

 

do góry