Strona główna/Projekty pomocy/Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc ŻywnościowaProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 realizowany jest od października 2018 do czerwca 2019 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł netto dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - pracownika Zespołu ds. Bezdomności.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 dla Mieszkańców Rybnika biorą udział organizacje partnerskie

  1. Polski Czerwony Krzyż O/Rybnik - Rybnik, ul. B.Chrobrego 16 tel. 32 42 22 563 we współpracy z ZG PCK w Warszawie.
    • PCK wydaje żywność dla zakwalifikowanych mieszkańców miasta oraz osób bezdomnych, za wyjątkiem klientów z dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin.
  2. Parafia Św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach, ul. Lompy 18 tel. 32 42 205 35 we współpracy z Caritas Polska O/Katowice.
    • Parafia wydaje żywność tylko dla mieszkańców dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin. Żywność wydawana jest w salce od strony wieży kościelnej, na podstawie skierowań, które klienci tut. OPS otrzymują w Punkcie Terenowym Nr 1 w Boguszowicach przy ul. Patriotów 14.

O terminach wydawania żywności informujemy na bieżąco w zakładce Informacje dotyczące wydawanej żywności lub w aktualnościach.

Działania towarzyszące:

Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ będą mogły wziąć udział w:

  • ciekawych warsztatach kulinarnych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych, warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,
  • warsztatach edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


O formach i terminach działań towarzyszących, które organizowane będą przez organizacje pozarządowe realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Rybnika będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka. Informacje te będą jednocześnie dostępne u pracowników socjalnych w siedzibach Punktów Terenowych oraz w siedzibie Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezdomności.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

W edycji Programu POPŻ na 2017/2018 tut. OPS skierował 3076 osób do odbioru żywności w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku. Do pomocy żywnościowej w Parafii Św. Barbary w Boguszowicach skierowano 941 osób.


Aktualnie w Punktach Terenowych rozpoczęliśmy wydawanie skierowań do odbioru żywności w nowej edycji POPŻ FEAD na 2018/2019.

 

do góry