Pakiet opieki wytchnieniowej

Ogólne informacje

Program osłonowy w zakresie wsparcia opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt. „Pakiet opieki wytchnieniowej” jest nowym rodzajem wsparcia skierowanego do opiekunów dorosłych osób zależnych, świadczonego w ich środowisku zamieszkania.

Cel programu

Celem Programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla opiekunów osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą zależną. Opiekunowie osób zależnych nabędą merytoryczną wiedzę na temat form i zakresu pomocy osobom zależnym, zdobędą praktyczne umiejętności pełnienia opieki i będą zmotywowani do dalszych wysiłków na rzecz świadczenia opieki nad osobą zależną, troszcząc się przy tym o swoje potrzeby i ucząc się szukać oraz doświadczać wytchnienia dla siebie.
Wdrożenie tego Programu jest alternatywą wobec zapotrzebowania na stanowiącą poważne obciążenie finansowe pomoc w formie zamieszkania w instytucjach opieki długoterminowej (w domach pomocy społecznej, na oddziałach geriatrycznych lub w zakładach opiekuńczo-leczniczych).

Działania w ramach projektu

Działania Programu, tworząc kompleksowe wsparcie pozwalające na doświadczenie wytchnienia i zminimalizowanie wypalania się w roli opiekuna osoby zależnej, obejmują cztery obszary:

 • wsparcia:
  Program w obszarze wsparcia zapewnia opiekunom osób zależnych działania w ramach świadczenia Grupowej Metody Pracy Socjalnej, wspieranych przez innych specjalistów (psycholog, prawnik, dietetyk, rehabilitant, lekarz, psychiatra lub pielęgniarka). Po zakończeniu grupy wsparcia opiekunowie osób zależnych będą mieli zapewnioną możliwość spotykania się raz w miesiącu w grupie samopomocowej pod nazwą „Srebrny Klub”. Dodatkowym działaniem jest indywidualna praca socjalna zgodnie z potrzebami uczestników.
 • edukacyjny:
  Program w obszarze edukacyjnym zapewnia opiekunom osób zależnych szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursu opieki nad chorym w domu.
 • rehabilitacyjno-zdrowotny
  Program w obszarze rehabilitacyjno-zdrowotnym zawiera zakup pakietu badań diagnostycznych i pakietu zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych dla opiekunów osób zależnych.
 • wsparcia rozszerzonego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowanego w miejscu zamieszkania:
  Rozszerzenie wsparcia z dodatkowych środków finansowych Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” pozwala na wprowadzenie w roku 2020 dodatkowych usług specjalistycznych realizowanych w domu osoby zależnej. Współfinansowanie wsparcia specjalistycznego dotyczącego nauki podnoszenia kompetencji pielęgnacyjnych/rehabilitacyjnych/dietetycznych w warunkach domowych, skierowane jest wyłącznie do członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniami równoważnymi).
Do kogo jest skierowany Program

Do udziału w części Programu niefinansowanego z Funduszu Solidarnościowego nie jest wymagane posiadanie stopnia niepełnosprawności u osoby zależnej. Natomiast część rozszerzonego wsparcia oferowanego ze środków Programu Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dotyczącego nauki podnoszenia kompetencji w prowadzeniu działań pielęgnacyjnych/rehabilitacyjnych/dietetycznych w warunkach domowych, skierowana jest wyłącznie do członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniami równoważnymi) - rozszerzone wsparcie przyznawane będzie na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa.”

Finansowanie działań

Program jest finansowany ze środków własnych Miasta. Koszt przeprowadzenia Programu w każdym półroczu trwania Programu wynosi 12000,00zł - na cały okres realizacji Programu jest to kwota 60000,00zł, których część stanowi wkład własny do Programu„ Opieka Wytchnieniowa” z Funduszu Solidarnościowego. Rozszerzone wsparcie w zakresie nauki podnoszenia kompetencji pielęgnacyjnych/rehabilitacyjnych/dietetycznych jest realizowane na podstawie środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. W roku 2020 pozyskano 32320,00 zł. Natomiast w roku następnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku będzie składał zapotrzebowanie na nowe środki z uwagi na fakt rocznych programów umożliwiających dofinansowanie działań.

Informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji o realizacji projektu należy skontaktować się z:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Zespół Metody Grupowej Pracy Socjalnej
Rybnik, 44-200, ul. Zebrzydowicka 30
tel. 32 4399 356, email: gw@opsrybnik.pl

do góry