Strona główna/Projekty i programy/Projekty zakończone/Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz (..)

Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

W związku z udziałem Miasta Rybnik w realizacji projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Ośrodek Pomocy Społecznej stał się liderem instytucjonalnym, który dzięki zawiązaniu partnerstw będzie mógł skoordynować działania lokalnych instytucji na rzecz efektywnego wsparcia wspólnego klienta - osoby lub rodziny dotkniętej problemami społecznymi.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

FAZY PROJEKTU

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku w następujących fazach:

 • Faza I (12 miesięcy) - opracowanie modelu kooperacji,
 • Faza II (18 miesięcy) - przeprowadzenie testów modelu kooperacji na terenie 20 powiatów i 30 gmin makroregionu,
 • Faza III (3 miesiące) - podsumowanie testów modelu kooperacji,
 • Faza IV (3 miesiące) - działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów na terenie kraju.

Więcej informacji tutaj.

W dniu 4 grudnia br. odbyło się uroczyste zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oprócz przyjęcia regulaminu Partnerstwa nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji przystąpienia do współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych. Celem partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Rybniku jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb seniorów i ich rodzin.

Partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU
 • Miasto Rybnik,
 • Stowarzyszenie Oligos,
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
 • Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
 • Fundacja „Byle do Wiosny”,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku,
 • SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
 • MOSiR Rybnik,
 • Fundacja „Superfundacja”,
 • Stowarzyszenie 17-tka,
 • Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Rybniku,
 • Policja Rybnik,
 • oraz inne zaangażowane instytucjom, które zadeklarowały współpracę w ramach projektu Kooperacje 3D.

Wzajemna współpraca z instytucjami dotyczyć będzie wszystkich etapów pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (Seniorami), począwszy od wieloaspektowej diagnozy potrzeb poprzez udzielenie najlepszej, multidyscyplinarnej pomocy opartej o posiadane zasoby. Uczestnicy spotkań - nasi partnerzy podkreślali, że zawiązanie zespołu partnerskiego pozwala wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. Ma przyczynić się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania  i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji.

do góry