Strona główna/Projekty pomocy/Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz (..)

Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

W związku z udziałem Miasta Rybnik w realizacji projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Ośrodek Pomocy Społecznej stał się liderem instytucjonalnym, który dzięki zawiązaniu partnerstw będzie mógł skoordynować działania lokalnych instytucji na rzecz efektywnego wsparcia wspólnego klienta - osoby lub rodziny dotkniętej problemami społecznymi.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

FAZY PROJEKTU:

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku w następujących fazach:

 • Faza I (12 miesięcy) - opracowanie modelu kooperacji,
 • Faza II (18 miesięcy) - przeprowadzenie testów modelu kooperacji na terenie 20 powiatów i 30 gmin makroregionu,
 • Faza III (3 miesiące) - podsumowanie testów modelu kooperacji,
 • Faza IV (3 miesiące) - działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów na terenie kraju.

Więcej informacji tutaj.

W dniu 4 grudnia br. odbyło się uroczyste zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Oprócz przyjęcia regulaminu Partnerstwa nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji przystąpienia do współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych. Celem partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Rybniku jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb seniorów i ich rodzin.

Partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Miasto Rybnik,
 • Stowarzyszenie Oligos,
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
 • Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
 • Fundacja „Byle do Wiosny”,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku,
 • SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
 • MOSiR Rybnik,
 • Fundacja „Superfundacja”,
 • Stowarzyszenie 17-tka,
 • Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Rybniku,
 • Policja Rybnik,
 • oraz inne zaangażowane instytucjom, które zadeklarowały współpracę w ramach projektu Kooperacje 3D.

Wzajemna współpraca z instytucjami dotyczyć będzie wszystkich etapów pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (Seniorami), począwszy od wieloaspektowej diagnozy potrzeb poprzez udzielenie najlepszej, multidyscyplinarnej pomocy opartej o posiadane zasoby. Uczestnicy spotkań - nasi partnerzy podkreślali, że zawiązanie zespołu partnerskiego pozwala wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. Ma przyczynić się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania  i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji.

do góry