Strona główna/O Nas/Aktualności/Zaproszenie do komisji konkursowych.

Zaproszenie do komisji konkursowych.

1 Grudnia 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku otwartych konkursach ofert (w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób) pod nazwą:

  1. „Prowadzenie Klubu Senior + w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17”,
  2. „Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich”,
  3. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49”,
  4. „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika”,
  5. „Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika”,

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry