Strona główna/O Nas/Aktualności/Zapraszamy do zapoznania się z nową formą wsparcia - (..)

Zapraszamy do zapoznania się z nową formą wsparcia - usługą sąsiedzką

6 Czerwca 2024

Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej, która została wprowadzona pod koniec lipca 2023 roku na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Doprecyzowano w niej m.in. zapisy dotyczące kwestii świadczenia usług sąsiedzkich jako formy usług opiekuńczych.

Czym są usługi sąsiedzkie?
Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania.
Zgodnie z uchwaloną Ustawą usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.
W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną - czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?
Z usług sąsiedzkich będzie mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, a jest ich pozbawiona.


Kto będzie mógł świadczyć pomoc?
Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Jak wygląda odpłatność za usługi?
Wysokość odpłatności oraz częściowych i całkowitych zwolnień za usługi sąsiedzkie określa Uchwała Nr 1316/LXXVI/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług. Wysokość częściowych opłat zależy od dochodu rodziny/osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Projektów i Programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 4399 307, 32 4399 306, 32 4399 308.

Ośrodek Pomocy społecznej w Rybniku uzyskał dofinansowanie na realizację Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024 w ramach którego będzie realizował między innymi usługi sąsiedzkie w stosunku do osób starszych 60+.

do góry