Strona główna/O Nas/Aktualności/Informacja o upublicznieniu naboru wniosków w ramach (..)

Informacja o upublicznieniu naboru wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

15 Listopada 2022

Flaga i herb Polski

W dniu 26 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

do góry