Zlecanie zadań

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Na podstawie art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym mogą być zlecane do realizacji ze środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmujące:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
 6. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością ruchową,
 7. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników,
 8. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
 9. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
 10. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych o przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
 11. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  • dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  • kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Zlecanie powyższych zadań następuje w trybie konkursowym.

do góry