Zaopatrzenie w sprzęt

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (limitów Narodowego Funduszu Zdrowia).

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego wymaga formy umowy. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Ponadto osoba niepełnosprawna powinna:

 1. posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia-orzeczenie o niepełnosprawności)
 2. przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej
  • złożyć stosowny wniosek

Termin składania wniosków - w każdym czasie.

O dofinansowanie mogą wystąpić jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Termin składania wniosków - do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (limitów Narodowego Funduszu Zdrowia)

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 1. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 2. dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej
 4. posiadające fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (limit NFZ) oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcą realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 5. które złożyły stosowny wniosek

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Kolejność postępowania przy załatwianiu dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych

Prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) mają osoby ubezpieczone, czyli płacące składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu. Aby ubiegać się o zaopatrzenie ortopedyczne należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje osobę niepełnosprawną do lekarza specjalisty. W przypadku zaopatrzenia w kule, laski, balkoniki, podpórki - zlecenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Ubiegając się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków PFRON, osoba niepełnosprawna zgłasza się w tut. Ośrodku w celu otrzymania wniosku.

Termin składania wniosków - w każdym czasie.

do góry