Turnusy rehabilitacyjne

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Zgodnie z ustawą turnus jest "zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych uczestników, realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu". Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych oraz obejmować zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo - rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Od 2008 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 1. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne)
 2. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16) których miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej
  3. w przypadku przekroczenia dochodu dofinansowanie do turnusu zostaje pomniejszone o kwotę tego przekroczenia które złożyły stosowny wniosek oraz:
 • Zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują.
 • W roku, w którym ubiegały się o dofinansowanie, nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.
 • Wezmą udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.
 • Wybiorą organizatora turnusu ,który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów.
 • Nie będą pełniły funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będą opiekunem innego uczestnika turnusu.
 • Złożyły oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Przedstawią podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. (w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne).
 Komu przysługuje dofinansowanie.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna, pod warunkiem że:

 • wniosek lekarza, zawiera wyraźne wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby; ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne:

 1. posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne,
 2. w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę:

 1. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy,
 2. wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
 3. uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Gdzie złożyć wniosek.

Druk "Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz druk "Wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" można pobrać w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 pokój nr 4 bądź na stronie internetowej tut. OPS.

Wypełniony druk „Wniosku o dofinansowanie…” należy złożyć w tut. Ośrodku wraz z następującymi załącznikami:

 1. "wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem konieczności udziału opiekuna. Wniosek ten wypełnia lekarz rodzinny, bądź specjalista pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna,
 2. kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopią wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),
 3. dowód osobisty do wglądu.

Wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, bądź za pośrednictwem rodzica, opiekuna lub organizatora turnusu.

Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym tut. Ośrodek w terminie 30 dni od otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Wybrany turnus musi być prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Osoba niepełnosprawna może wybrać turnus organizowany np. przez znane jej stowarzyszenie, bądź innego, wskazanego przez siebie organizatora, o ile turnus prowadzony jest przez organizatora wpisanego do rejestru turnusów.

Wysokość dofinansowania stanowi:
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez wzgl. na stopień niepełnosprawności.
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II grupa) ,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (III grupa) ,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia

Termin składania wniosków - w każdym czasie.


Informację przygotowała: Hanna Filusz

 

 

do góry