Tłumacz języka migowego

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być finansowane usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie może nastąpić na pisemny wniosek złożony w tut. Ośrodku. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. OPS informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia jego rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika może wykonywać osoba, która jest tłumaczem zarejestrowanym w rejestrze Wojewody.

Druki wniosków dostępne są w pokojach nr 4 i 23 tut. Ośrodka lub na stronie internetowej  poniżej.

do góry