Sport, kultura i rekreacja

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Sport - ćwiczenia i gry służące podnoszeniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, takich jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł; sport rekreacyjny, masowy - sport uprawiany wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił.

Kultura - całokształt dorobku ludzkości wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określonej epoce

Rekreacja - odpoczynek, wytchnienie, rozrywka; coś co służy odprężeniu uprzyjemnia czas wolny od nauki, pracy.

Turystyka - zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

Ma na celu:

  • pobudzenie i rozwinięcie aktywności osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach,
  • integrację społeczną,
  • realizację potrzeb wyższego rzędu.
Ogólne warunki dofinansowania:
  • brak zaległości wobec PFRON,
  • wcześniej zawarta umowa z PFRON nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy ( 3 lata przed datą złożenia wniosku).

O dofinansowanie powyższe mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
  4. wniosek nie dotyczy dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy

Termin składania wniosku - do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

do góry