Likwidacja barier

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji.

Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie.

Konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, przez co osoba niepełnosprawna powinna uzyskać:

  • możliwość zwiększenia samodzielności i niezależności życiowej,
  • poprawę warunków pracy i nauki,
  • poprawę jakości jej komunikacji społecznego funkcjonowania.
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się:
  • osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • dzieci do lat l6 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystym nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują ( dot. barier architektonicznych),
  • osoby, które nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowania ze środków Funduszu w ciągu 3 lat przed
  • złożeniem wniosku.(dot. barier technicznych i w komunikowaniu się)

Termin składania wniosków - w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do 15 x przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier wymaga formy umowy.

do góry