Dodatek wychowawczy 500+

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka od 1 kwietnia 2016 roku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wypłata dodatku wychowawczego następuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - inaczej niż wypłata świadczenia wychowawczego (na rzecz dzieci własnych), która następuje na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wypłat dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy pobierają świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku dokonuje Ośrodek. Dotyczy to również rodzin zastępczych zawodowych i prowadzący rodzinne domy dziecka zamieszkujących poza Rybnikiem, które na podstawie porozumień między miastem Rybnikiem a powiatami ich miejsca zamieszkania pobierają świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

Dodatek wychowawczy udziela się na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

Prawo do dodatku wychowawczego będzie ustalane na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmiany w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek wychowawczy będzie przysługiwał od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek wychowawczy nie przysługuje, gdy rodzina nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rybnika wypłaca się dyrektorowi placówki na jego wniosek.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Piecza Zastępcza
pdf 2020-01-13 Wniosek o dodatek wychowawczy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1133
Wniosek o dodatek wychowawczy. 130.04KB zobacz
do góry