Strona główna/Formy pomocy/Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu (..)

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) zmienia ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnychrozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) poprzez dodanie art. 15zzzic do art. 15zzzii.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznienajemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożonynie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Wymagane jest aby:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  2. wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,
  3. wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę miedzy wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie zart. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (czyli wyliczonego na zasadach ogólnych).

W przypadku przyznania dodatku powiększonego o dopłatę, ubiegającemu się o dodatek powiększony i posiadającemu prawo do dodatku na podstawie decyzji wcześniejszej , wynikającyz decyzji wcześniejszej dodatek mieszkaniowy (przyznany wcześniej na 6 miesięcy), skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

Do wniosku dołącza się:

  1. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńo średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  2. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńo najmowaniu lokalu przed dniem 14 marca 2020 r.
  3. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńo braku dopłaty
  4. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu(np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).
  5. wysokość miesięcznego czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynszopłacany na dzień 14 marca 2020 r. - ustala się go według stanu na dzień 14marca 2020 r

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym pierwszej wypłaty dokonuje się nie później niż 75 dnia po dniu wejścia w życie przepisu. W przypadkudodatkumieszkaniowegopowiększonegoo dopłatęz FunduszuPrzeciwdziałania COVID-19 przyznanego za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto wypłaty zgodnie z terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, pierwsza wypłata obejmuje również wypłatę tych dodatków mieszkaniowych.

Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe COVID-19 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-22 Zalacznik nr 3 Dokument potwierdzajacy wysokosc miesiecznego czynszu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Zalacznik nr 3 Dokument potwierdzajacy wysokosc miesiecznego czynszu.pdf 323.7KB zobacz
pdf 2021-01-22 Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o spelnianiu przez ubiegajacego o dodatek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o spelnianiu przez ubiegajacego o dodatek.pdf 198.65KB zobacz
pdf 2021-01-22 Zalacznik nr 1 Oswiadczenie o srednim dochodzie w 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
Zalacznik nr 1 Oswiadczenie o srednim dochodzie w 2019.pdf 542.5KB zobacz

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Klauzula informacyjna
pdf 2020-01-10 Klauzula informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1335
Klauzula informacyjna 381.29KB zobacz
Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe
pdf 2021-02-01 Klauzula informacyjna z mocą wsteczną - 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
Klauzula informacyjna z mocą wsteczną - 2021 r. 289.11KB zobacz
do góry